Privacy

Privacyverklaring
De privacyverklaring is voor mijn gastouderopvang van groot belang. Ik ga dan ook bijzonder zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geef ik aan welke gegevens ik verzamel, waarom ik dat doe, waarvoor ik deze gegevens gebruik en wie inzage hebben in deze gegevens.

Waarom verwerk ik gegevens
Als Gastouder Kathleen verwerk ik persoonsgegevens van uw kind om aan mijn wettelijke verplichtingen als kinderopvang te voldoen. Daarnaast zijn de gegevens veelal ook noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die ik met u heb afgesloten. Gegevens die hier niet aan voldoen zal ik alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd, zoals het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s), dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. De gegevens die ik gebruik worden opgeslagen op een beveiligde computer/telefoon of in een gesloten kast.

Welke gegevens verwerk ik
Ik verwerk diverse soorten gegevens waarvan ik de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders of via het gastouderbureau heb gekregen.

U kunt hierbij denken aan:
– contactgegevens
– geboortedatum / geslacht van uw kind
– overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Als u weigert de voor mij noodzakelijke gegevens te vestrekken, kan ik mijn verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om u in te kunnen schrijven bij mijn gastouderopvang. Welke gegevens ik van u en uw kind verwerk kunt u terug vinden onderaan deze verklaring.

Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerk ik ook medische gegevens van uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind een allergie heeft, zodat ik adequaat kan optreden in noodsituaties. Gastouder Kathleen zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.

Hoe ga ik om met de gegevens
Gastouder Kathleen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Er zijn een aantal partijen met wie ik samenwerk in de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld mijn accountant. Om de beveiliging van de persoonsgegevens te kunnen waarborgen, heb ik met deze partijen een ‘verwerkingsovereenkomst’ gesloten. Daarmee leg ik vast hoe deze partij (de verwerker) met uw persoonsgegevens omgaat, zodat ik zeker weet dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt. Dat zorgt er o.a. voor dat deze partij de gegevens bijvoorbeeld niet voor hun eigen doeleinden kan gebruiken.

De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Dat wil zeggen dat de gegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer bewaard moeten worden omdat de wet mij dit verplicht.

Inzage, wijzigingen en verwijderen van gegevens
Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van heb, kunt u altijd contact met mij opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe
– inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Gebruik van cookies
Mijn website maakt gebruik van zogenaamde technische cookies (ook wel sessiecookie genoemd). Dit zijn cookies die als enige doel hebben het relateren van een verzoek dat door een gebruiker gestuurd wordt aan de informatie die voor deze gebruiker op de server staat (in de sessie). Er wordt geen gebruik gemaakt van third-party cookies if tracking cookies

Klacht indienen
Als u het niet eens bent met hoe ik omga met uw gegevens of die van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen of contact opnemen met Gastouder Kathleen via onderstaande contactgegevens. Indien uw problemen volgens u niet goed opgelost worden, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Contactgegevens
Gastouder Kathleen
De Hartakker 32
9761DE Eelde
tel. 06 2127 3922
info@gastouder-kathleen-eelde.nl

Overzicht categorieën persoonsgegevens
Persoonsgegevens
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Email adres
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Bijzondere gegevens
– Gezondheid van het kind